sparrow_hawk_ua: sparrow-hawk (Default)
[personal profile] sparrow_hawk_ua
http://gorod.dp.ua/afisha/images/fotos/37767/1_b.jpg

З величезним задоволенням подивився вчора на великому екрані запис "Весілля Фігаро".

Таку насолоду від музики, звісно, та від самої постановки, що особливо приємно, отримав!

Виконавці саме грали, дуже вжившись, як на мою скромну думку, в свої ролі.

Особливий плюс такого формату демонстрації театру - великим планом показують обличчя акторів, чудово видно всю гру мімікою, найдрібніші нюанси виразів. У театрі такого немає, хіба що сидіти під самою сценою.

Постановка була модернова, грали в одязі більш близькому до сучасної епохи. Грали дуже розкуто, фрівольно, я б навіть сказав - але, знов ж таки на мою скромну особисту думку, це було дуже доречно, "Фігаро" ж бо весь просякнутий еротикою.

Дуже добре, коли актори та акторки не бояться так розкриватися на сцені.

Взагалі, дуже багато цікавинок прикрасили цей класичний твір. Граф, на приклад, в образі ексцентричного вельможі, що забавляється магією, справді показував зі сцени фокуси! А Барбаріна жонглювала фруктами під час виконання своєї арії!

Коротше кажучи, всім щиро рекомендую :0)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
123456 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 06:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios