sparrow_hawk_ua: sparrow-hawk (Default)
[personal profile] sparrow_hawk_ua
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/a/a3/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82.jpg

Спогади дитинства...

В челленджі A book from your childhood - книга з вашого дитинства.

Вперше прочитав це видатний твір Майстрині Детективу (який вона сама вважала вершиною свого таланту) у дитинстві, і саме українською - в радянському союзі взагалі часто-густо можна було знайти дуже цікаві закордонні твори саме в українському перекладі, які в російському днем з вогнем не знайти бувало...

До сих пір пам'ятаю красиву мальовану обкладинку цього видання та чудовий, такий сооковий переклад.

А цьогоріч, дякуючи літературному клубу, перечитав - і, знов ж таки, взяв на цей раз оригінал. Не пошкодував :0) Мова пані Крісті дуже вишукана. Правдива леді, одне слово. True British, through and through.

Хто читав - тому нема що й розповідати, хто ще, якимось дивом, ні - тим пак не буду псувати задоволення. Детектив всіх часів та народів!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
123456 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 06:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios